Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam

Ali Kadarisman

Abstract


Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan suami maupun istri. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan menelusuri ketentuan-ketentuan hukum baik yang ada dalam al-Quran, hadits, maupun pendapat para fuqaha’. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, setiap perbuatan yang menyebabkan terkuranginya atau hilangnya hak dari masing-masing suami atau istri adalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam bentuk kekerasan seksual, fisik, psikis, dan finansial. Kedua, Terhadap KDRT yang dilakukan oleh masing-masing suami atau istri hukum Islam memberikan sanksi (‘uqubah) berupa hukuman di akhirat (dosa), kaffarat atau ta’zir.

This research is aimed to provide an overview regarding the forms of domestic violence and sanctions against perpetrators of domestic violence both by husbands and wives. This research is normative research by tracing the legal provisions both in the Koran, hadith, and the opinions of the jurists. The results of this study are: first, every action that causes or diminishes the rights of each husband or wife includes domestic violence in the form of sexual, physical, psychological and financial violence. Second, Islamic law gives sanctions (‘uqubah) for any domestic violence committed by each husband or wife in the form of punishment in the hereafter (sin), kaffarat or ta'zir.


Full Text:

PDF

References


Al-Baghawi, Abu Muhammad Al- Husain bin Mas’ud. Tafsir Al-Baghawi: Ma’alim Al-Tanzil. Jilid 8. Riyadh: Dar Thaybah, 1412.

Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. 1st ed. Juz 6. Dar al-Wafa’ Li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2001.

ani, Muhammad bin Isma’il al-Shan’. Subulu Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram. Juz 3. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2006.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Hajar, Ahmad bin ‘Ali Ibnu. Fathul Bari. Juz 9. Riyadh: Maktabah al-Salafiyah, 1379.

Hambali, Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safarayni al-. Ghidzaul Albab Syarah Manzhumah Al-Adab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Kodir, Faqiuddin Abdul Kodir. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-Teks Hdis Rujukan.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 1 (2016).

Makki, Said bin Manshur bin Syu’bah al-Khurasani al-. Sunan Said Bin Manshur. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab. Translated by Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. 28th ed. Jakarta: Penerbit Lentera, 2013.

Naisaburi, al-Hakim al-. Al-Mustadrak ‘Ala Al-Shahihayn. 2nd ed. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.

Qarut, Nur Hasan. Mauqifu Al-Islam Min Nusyuz Al-Zaujayn Aw Ahadihima Wama Yatba’u Dzalika Min Ahkamin (Dirasah Muqaranah). Mekkah: Jami’atu Ummul Qura, 1995.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin. Sunan Al-Tirmidzi. 2nd ed. Riyadh: Maktabah al-Maarif li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1417.

Shabuni, Muhammad Ali al-. Rawai’u Al-Bayan Tafsiru Ayati Al-Ahkam Min Al-Qur’an. 3rd ed. Juz 2. Beirut: Muassasah Manahilu al-‘Irfan, 1981.

Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-. Sunan Abi Daud. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1417.

———. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UIN Press, 1986.

Sukardi, Didi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Jurnal Mahkamah 9, no. 1 (2015).

Syaibah, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi. Musnad Ibnu Abi Syaibah. Jilid 1. Riyadh: Dar al-Wathan, 1997.

Taimiyah, Ahmad Ibnu. Majmu’ Al-Fatawa. Juz 32. Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd Li Thiba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 2004.

Zaidan, Abdul Karim. Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar’ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah. Juz 5. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.

———. Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar’ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah. Juz 7. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.

Zuhaili, Wahbah al-. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. 2nd ed. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

———. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. 2nd ed. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
DOI: https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6905

Published By:

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana 50 Kota Malang

 


De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic