Author Details

Sulong, Miss. Komareeyah, Sekolah Songserm Islam Seksa (SSIS) Pattani, Thailand