Memahami Tasawuf Ibnuu Arabi dan Ibnuu al Farid: Konsep al Hubb Illahi, Wahdat al Wujud, Wahdah al Syuhud dan Wahdat al Adyan

Muhammad Robith Fuadi

Abstract


Kaum sufi menapaki jalan yang berbeda untuk menuju hakikat, mereka tidak menggunakan akal dan rasio untuk sampai pada hakikat. Akan tetapi, akal bukan satu-satunya jalan untuk menuju hakikat. Karena kita sering melihat sesuatu yang di luar jangkauan akal dalam hidup ini. Jalan yang ditempuh kaum sufi untuk menuju hakikat seperti kasyf, dzauq, 'iyan, musyahadah dan sebagainya dinilai sebagai sesuatu yang samar, tidak mempunyai batasan dan kaidah pasti, bahkan sering kali bercampur dengan igauan, mimpi, khayalan dan angan-angan. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa media-media tersebut telah mampu menuntun manusia untuk memecahkan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh akal dan hukum-hukum fisika. Tulisan ini akan mengkaji gagasan-gagasan dua tokoh tasawuf besar yaitu Ibnu Arabi dan Ibnu al-Farid yang hidup  pada abad keenam dan ketujuh Hijriah. Tulisan ini secara spesifik akan mengkaji tiga gagasan penting ke dua tokoh tersebut. Yaitu al hubb al Ilahi, wahdat al Wujud dan wahdat al adyan.

 


Keywords


tasawuf; Ibnu Arabi; Ibnu al-Farid

Full Text:

PDF

References


Afifi, Abu al-‘Ala. 1963. al-Tasawuf al-Tsauroh al-Ruhiyah fi al- Islam. Kairo: Dar al-Ma’arif.

Abu Zaid, Nasr Hamid. 2002. Hakadza Takallama Ibnu Arabi. Kairo: al-Haiah al-Misriah al-Ammah li al-Kitab.

Abdul Karim, Abdul Jalil Ibnu. 2004. Wahdat al-Wujud Inda Ibnu Arabi. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah.

Badawi, Abdurrahman. 1969. al-Kitab al-Tidzkari Muhyi al-Din Ibnu Arabi. Kairo: Dar al- Kitab al-Arabi.

Hilmi, Muhammad Musthafa. Tanpa tahun. Ibnu al-Farid wa al-Hubb al-Ilahi. Kairo: Dar al-Maarif.

Salim, Zaki. 2005. Al-Ittijah al-Naqdy inda Ibnu Arabi. Kairo: Maktabah alTsaqofah al-Diniyah.

Madkur, Ibrahim Bayumi. 1969. Wadat al-Wujud baina Ibnu Arabi wa Spinozza. Kairo: Daru'l Kitab al-Arabi.

Mahmud, Zaki Najib. 1969. Thoriqot al-Ramzi 'inda Ibnu Arabi fi Diwani "Turjuman al-Asywaq". Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.

Al-Thawil, Taufik. 1969. Falsafat al- Akhlaq al-Sufiyah 'inda Ibnu Arabi. Kairo: Dar al- Kitab al-Arabi.
DOI: https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 Tools:
 
 
 Indexed by:
 
 

All publication by Ulul Albab: Jurnal Studi Islam are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)

Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, P-ISSN : 1858-4349, E-ISSN : 2442-5249