Mannan, Khalid Abdul, Jurusan Teknik Arsitektur, F. Saintek, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia