USLUB AL-ILTIFAT FI DIRASAT ULAMA AL-BALAGAH AL-QADIM WAL HADITS

Damhuri Dj. Noor, Ratni Bt. H. Bahri

Abstract


The paper discusses the al-Iltifât language style in the Arabic tradition of science. Al-Iltifât is the transition of communication patterns in the conversation. Ontologically, al-Iltifât as a style of the language regarded as the crucial part of balaghah study, because there is no unity of definition and scope of study among scholars, even the names are quite varied. In the tradition of classical study, ulama provide various names. The scope of this al-Iltifât is limited to transition on the use of pronouns, the use of verbs, and the transition of themes in the conversation context. In contrast to modern balaghah scholars who are expanding the scope of the al-Iltifât, they are not bound by the definition and scope of the study proposed by classical scholars. They depart from the general terminology that all forms of communication pattern transition are included in the al-Iltifât category. Therefore, they develop various types that have an impressive communication pattern transition.

Keywords


Uslub; al-Iltifât; Balagah;

Full Text:

PDF

References


Abduh, Muhammad. (1368 H.) Tafsir al-Manâr, Juz X. Cet. II; Mesir: Dâr al-Manâr.

Abu Zaid, Karîmah Mahmûd. (1988). ‘Ilmu al-Ma’âni; Dirâsatun wa Tahlîl. Cet. I; al-Qâhirah: Maktabat Wahbah.

Al-Alawî al-Yamânî, Yahya bin Hamzah bin Ali bin Ibrahim. (1914). al-Thirâz al-Mutadhammin li Asrâr al-Balâgah wa ‘Ulûm Haqâiq al-I’jâz, Juz II. Mesir: Dâr al-Kutub al-Khadiyawiyah.

Al-Andalûsî, Muhammad bin Yûsuf Abu Hayyân. (1993) Tafsîr Bahr al-Muhîth, juz VI. Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Al-Askar`, Abu Hilâl. (1952). Kitâb al-Shinâ’ataîn, ditahqiq oleh Ali Muhammad al-Bajâwî dan Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim. Cairo: ‘Isa al-Bâb al-Halabî.

al-‘Askarî, Abu Hilâl. al-Furûûq al-Lugawiyah, ed. Muhammad Ibrahim Salîm. Cairo: Dar al-‘Ilmi wa al-Tsaqâfah, t.th.

Atiq, Abd al-‘Azîz. (t.th.) ‘Ilm al-Ma’ani, al-Bayân, al-Badî’. Beirut: Dâr al-Nahdhat al-‘Arabiyah.

Bukhdûd, Ali Bahâuddîn. (1998). al-Madkhal al-Sharfî. Cet. I; Beirut: al-Muassasat al-Jâmi’iyyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tawzî.

Damhuri dan Ratni. (2011). Pengantar Ilmu Ma’ani I. Cet. I; Gorontalo: Sultan Amai Press.

al-Dâyah, Fâyiz. (1996). ‘Ilm ad-Dilâlat al-‘Arabî; an-Nazhariyat wa al-Tathbîq. Cet. II; Damaskus: Dâr al-Fikr.

Departemen Agama RI. (2004). Alquran dan Terjemahnya. Bandung: Penerbit J-Art.

Fâlih, Jalîl Rasyid. (1984). “Fann al-iltifât fî Mabâhits al-Balâgiyyîn”, dalam Majallah Adab al-Mustanshiriyah, Fakultas Adab Universitas al-Mustanshiriyah, edisi 10, tahun.

al-Fîl, Taufîq. (t.th). Balâgat al-Tarâkîb. Cairo: Maktabat al-Adab.

Ibn al-Atsîr. (t.th.). al-Matsl al al-Sâir.

Ibn Jinnî, Abu al-Fath ‘Utsmân. (1952). al-Khashâish, ditahqiq oleh Muhammad Ali al-Najjâr, juz I. Mesir: al-Maktabah al-‘Ilmiyah.

Ibn al-Mu’tazz, Abdullâh. (t.th.). Kitâb al-Badî’, ditahqiq oleh Ignatius.

Ibn Ja’far, Abu al-Faraj Qudâmah. (t.th.). Naqd al-Syi’r, ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Mun’im Khafâji. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Ibn Munqiz, Usamah. (t.th.). al-Badî’ fî Naqd al-Syi’r , ditahqiq oleh Ahmad Ahmad Badwi dkk. Mesir: Mushtafa al-Bâb al-Halabî.

Ibn Qutaybah al-Dînwarî, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim. (2007). Ta’wîl Musykil Alqur’ân, ditahqiq oleh Ibrahim Syam al-Dîn. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Ibnu Manzhur. (2013). Lisân al-‘Arab, Juz VIII. Cairo: Dâr al-Hadîts.

Al-Jurjâni, Abd al-Qâhir. (t.th.). Dalâil al-I’jâz, dita’liq oleh Mahmud Muhammad Syâkir. Cairo: Mathba’ah al-Madanî.

Al-Kâtib, Abu al-Husain Ishaq bin Ibrahim bin Sulaiman bin Wahab. (t.th.). al-Burhân fî Wujûh al-Bayân, ditahqiq oleh Hafni Muhammad Syaraf. Cairo: Mathba’at al-Risâlah.

Al-Khâlidî, Shalâh ‘Abd al-Fattâh. (2000). I’jâz al-Qur’ân al-Bayânî wa Dalâil Mashdarihî al-Rabbâni. Cet. I; Oman: Dâr ‘Ammâr.

Al-Kharsyah, Ahmad Gâlib al-Nûri. (2008). “Uslûbiyat al-Inziyâh fi al-Nash al-Qur’anî”, Disertasi. Jordan: Qism al-Lugah al-‘Arabiyah Universitas Mu’tah.

al-Madânî, Abdurrahman Hasan Habnakah. (1996). al-Balagat al-‘Arabiyyah; Ususuhâ wa ‘Ulûmuhâ wa Funûnuhâ, juz I. Cet. I; Damaskus: Dâr al-Qalam.

Al-Mubarrid, Abu al-‘Abbâs Muhammad bin Yazîd. (1998). al-Kâmil fi al-Lugat wa al-Adab, juz III, ditahqiq oleh Abd al-Hamîd Handâwi. al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah: Wazârat al-Syu,ûn al-Islamiyat wa al-Awqâf wa al-Da’wat wa al-Irsyâd.

Al-Mutsannâ, Abû ‘Ubaidah Ma’mar. (t.th.). Majâz al-Qur’ân, juz I, dita’liq oleh Muhammad Fu’âd Sazkin. Cairo: Maktabat al-Khanji.

Nâshif, Hafni et.al. (2007). Durûs al-Balâgah. Cet. I; Pakistan: Maktabat al-Madînah.

al-Qazwainî, al-Khathîb. (2003). al-Idhâh fî ‘Ulûm al-Balâgah; al-Ma’âni wa al-Bayân wa al-Badî’. Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.

al-Qazwainî, Ibnu Rasyîq. (t.th.) al-‘Umdat fî Mahâsin al-Syi’r wa Adâbih.

al-Qurthubî, Abu Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. (2006). al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an, juz X. Cet. I; Beirut: Muassasat al-Risâlah.

Al-Râzî, Abu al-Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariya. (1999). Mu’jam Maqâyîs al-Lugah, Juz I, ditahqiq oleh Ibrahim Syams al-Dîn. Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Thabl, Hasan. (1998). Uslûb al-Iltifât fi al-Balâgat al-Qur’âniyah. Cet. I; Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi.

Thawîlah, Abd al-Wahhâb Abd al-Salâm. (2000). Atsar al-Lugat fî Ikhtilâf al-Mujtahidîn. Cet. II; Cairo: Dâr al-Salâm.

Al-Utsaimîn, Muhammad bin Shâleh. (t.th.) Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm; Surat Yâsin. t.tp.: Dâr al-Sharâyâ li al-Nasyr.

Wehr, Hans. (1976). A Dictionary of Modern Written Arabic (3rd edition: New York: Spoken Language Service.

Al-Zamakhsyarî, Abu al-Qâsim Mahmud bin Umar. (1998). al-Kasysyâf ‘An H}aqâiq Gawâmidh al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fi Wujûh al-Tanzîl, ditahqiq oleh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjûd dan Ali Muhammad Mu’awwidh, Juz 5. Cet. I; Riyâdh: Maktabat al-‘Âbikân.

Al-Zarkasyî, Badr al-Dîn Muhammad bin Abdullah. (1984). al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim. Cet. III; Cairo: Dâr al-Turâts.
DOI: https://doi.org/10.18860/ling.v14i2.7292Copyright (c) 2020 LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Member of:

Crossref

Indexed by:

Dimension Google Scolar  Sinta Sinta   Journal TOCS     

Editorial Office:
Laboratory of Information and Publication, Faculty of Humanities
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144
Email: jurnallingua@gmail.com
Phone: +62 (0)341 570872


Creative Commons License
LiNGUA by Laboratory of Information and Publication, Faculty of Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/humbud/index.